Regulamin1

REGULAMIN LOKALNEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO

§1

 1. Lokalny Konkurs Krasomówczy organizowany jest przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice, zwane dalej Organizatorem.

 2. Pod używanym w tekście niniejszego Regulaminu wyrażeniem „Konkurs” należy rozumieć Lokalny Konkurs Krasomówczy.

§2

 1. W Konkursie mogą wziąć udział studenci prawa lub administracji studiujący na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z wyłączeniem studentów I roku.

 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia na adres: info@katowice.elsa.org.pl oraz przybycie na spotkanie w wyznaczonym przez Organizatora terminie, na którym nastąpi dobór uczestników w pary konkursowe, wylosowanie ról procesowych i spraw.

 3. W imieniu osoby zgłoszonej w wyżej wymienionym spotkaniu może wziąć udział jej przedstawiciel. Uczestnik zobowiązany jest wcześniej poinformować mailowo bądź telefonicznie o takiej sytuacji Organizatora Konkursu.

 4. Zgłoszenia należy wysłać do dnia 10 marca 2015 roku.

 5. W Konkursie może wziąć udział nie więcej niż dziesięciu uczestników.

 6. Finał Konkursu odbędzie się 18 marca 2015 roku.

§3

W przypadku zgłoszenia udziału w Konkursie przez więcej niż 10 osób, Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników według następującej procedury:

 1. zgłoszenia zostają podzielone na dwie grupy. Do grupy pierwszej należą zgłoszenia osób z V i IV roku, a do drugiej osób z III i II roku.

 2. jeżeli w grupie pierwszej znajdują się zgłoszenia mniej niż 10 osób albo dokładnie 10 osób, osoby te zostają uczestnikami Konkursu bez losowania.

 3. jeżeli w grupie pierwszej znajdują się zgłoszenia więcej niż 10 osób, to wyłącznie z grupy pierwszej zostaje wylosowanych 10 uczestników Konkursu.

2. Jeżeli w wyniku powyższej procedury nie zostanie wyłonionych 10 uczestników Konkursu, pozostali uczestnicy Konkursu zostaną wskazani w drodze losowania spośród zgłoszeń z grupy drugiej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia Konkursu przy udziale mniej niż 10 uczestników Konkursu.

§4

 1. Jedna sprawa przedstawiana jest przez dwie osoby, występujące w przeciwnych rolach procesowych.

 2. Dobór par odbywa się w drodze losowania.

 3. Losowania, o których mowa powyżej odbywają się w kolejności alfabetycznej.

 4. W przypadku nieparzystej liczby uczestników osoba, dla której zabraknie przeciwnika procesowego przedstawi sprawę indywidualnie.

§5

 1. Podstawą wystąpień uczestników Konkursu są kazusy opracowane na podstawie spraw sądowych.

 2. Wystąpienie uczestnika polega na wygłoszeniu mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji w roli oskarżyciela publicznego, obrońcy lub pełnomocnika strony.

 3. Kazusy zostaną udostępnione uczestnikom 12 marca 2015 r. w siedzibie Organizatora.

§6

 1. Wystąpienie jednej ze stron nie może trwać dłużej niż 10 minut.

 2. Każdej stronie przysługuje prawo do trzyminutowej repliki.

 3. Jeżeli mowa przekroczy 12 minut, uczestnikowi nie przysługuje prawo do repliki.

 4. Mowa uczestnika, o którym mowa w §4 pkt 4 nie może trwać dłużej niż 13 minut, bez prawa do repliki.

 5. Wystąpienie musi obejmować ustosunkowanie się do stanu faktycznego i prawnego sprawy.

 6. Podczas wystąpienia uczestnik może korzystać z tekstów ustaw, komentarzy, literatury, zbiorów orzeczeń oraz własnych notatek.

§7

 1. Uczestników Konkursu ocenia Jury składające się z zaproszonych przez Organizatora osób.

 2. Jury dokonuje oceny wystąpień według następujących kryteriów:

  1. poprawność kwalifikacji prawnej oraz argumentacji,

  2. logika uzasadnienia,

  3. retoryka,

  4. kultura języka,

  5. ogólne wrażenie.

 3. Za każde z wymienionych kryteriów członek Jury może przyznać punkty w skali od 0 do 5 korzystając z przygotowanych przez Organizatora formularzy ocen.

§8

 1. Wyboru jednego zwycięzcy oraz pozostałych laureatów Konkursu Jury dokonuje po naradzie w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury.

 2. Jury wybiera laureatów trzech pierwszych miejsc uzasadniając swoją decyzję.

 3. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami.

§9

W Konkursie nie mogą brać udziału: laureaci trzech pierwszych miejsc poprzednich edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego,Członkowie Zarządu Krajowego ELSA Poland, Członkowie Zarządu Grupy Lokalnej organizującej Konkurs, Członkowie Komitetu Organizacyjnego Konkursu.

§10

Organizator Konkursu ma wyłączne prawo do dokonywania wykładni postanowień niniejszego Regulaminu oraz do rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu.