Regulamin

REGULAMIN PRAWNICZEGO KONKURSU LEX EMPIRICUS

§ 1 Organizatorzy Konkursu

1. Organizatorami Konkursu, Lex Empiricus zwanego dalej „Konkursem”, są: Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice, zwani dalej łącznie „Organizatorem”.

§ 2 Cel i założenia ogólne Konkursu

1. Celem Konkursu jest wykorzystanie przez uczestników konkursu zdobytej dotychczas wiedzy w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów prawniczych i sprawdzenie posiadanych umiejętności potrzebnych przyszłym absolwentom w codziennej pracy.

2. Podniesienie wrażliwości społecznej uczestników konkursu. 3. Zdobycie płatnych praktyk w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Ślązak, Zapiór i Wspólnicy (SZiP).

§ 3 Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest do studentów III, IV i V roku oraz absolwentów z roku akademickiego 2014/15 wydziałów prawa i administracji z całej Polski.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: a. Członkowie Zarządu Krajowego ELSA Poland, b. Członkowie Zarządu Grupy Lokalnej organizującej Konkurs, c. Członkowie Komitetu Organizacyjnego Konkursu.

3. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie rozwiązań dwóch z trzech kazusów prawniczych (udostępnionych na stronie internetowej Organizatora) w etapie eliminacyjnym wraz z wymaganymi danymi osobowymi, koniecznymi do potwierdzenia tożsamości i spełnienia warunków udziału w konkursie.

§ 4 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji i finału i przeprowadzony zostanie wg harmonogramu określonego w § 6.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie nie później niż 22 listopada 2015r. do godz. 9:00 na adres e-mail podany w ogłoszeniu konkursu: a. egzemplarza rozwiązań 2 kazusów prawniczych, b. oświadczenia potwierdzającego fakt bycia studentem III, IV lub V roku, bądź ukończenie studiów w roku akademickim 2014/2015. c. oświadczenia uczestnika Konkursu o przystąpieniu do Konkursu (wypełnianego poprzez formularz na stronie internetowej konkursu) zawierającego: I. dane personalne uczestnika Konkursu, II. adres do korespondencji uczestnika Konkursu, III. numer telefonu uczestnika Konkursu, IV. następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej, w dowolny sposób, mojego imienia i nazwiska w związku z moim udziałem w niniejszym Konkursie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych umieszczonych we wniosku, przez Organizatora Konkursu, w zakresie związanym z potrzebami Konkursu”.

3. Kazusy prawnicze wraz z pytaniami oraz wymaganiami w zakresie przedstawienia rozwiązania będą dostępne na stronie Organizatorów.

4. Jury dokonuje wyboru maksymalnie 10 najlepszych rozwiązań, których autorzy zostaną zakwalifikowani do udziału w etapie finałowym.

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy Konkursu i zrezygnowania z organizacji etapu finałowego w przypadku, gdy w etapie eliminacyjnym co najmniej 10 zgłoszeń nie zostanie ocenionych na minimum 11 punktów każde.

6. Finał konkursu odbędzie się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.

§ 5 Kryterium oceniania

1. Przy ocenie zadania eliminacyjnego pod uwagę będzie brana: a. poprawność merytoryczna zaproponowanego rozwiązania (w skali 1-10 pkt), b. poprawność językowa wypowiedzi (w skali 1-5 pkt), c. biegłość w stosowaniu terminologii prawniczej (w skali 1-5 pkt).

2. Przy ocenie zadania finałowego pod uwagę będzie brana: a. poprawność merytoryczna wypowiedzi (w skali od 1-10 pkt), b. poprawność językowa wypowiedzi (w skali od 1-5 pkt), c. organizacja prezentacji, w tym nieprzekroczenie limitu czasu ustalonego przez Jury (w skali od 1-5 pkt).

3. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, który otrzyma największą liczbę punktów z zadania finałowego.

§ 6 Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od 2 listopada 2015 r. do 10 grudnia 2015 r.

2. Harmonogram konkursu obejmuje: a. 2 listopada 2015 – ogłoszenie Konkursu; b. 22 listopada 2015 – końcowy termin nadsyłania rozwiązań do etapu eliminacyjnego Konkursu; c. 30 listopada 2015 – ogłoszenie wyników etapu eliminacyjnego; d. 10 grudnia 2015 – finał Konkursu oraz ogłoszenie wyników finału.

§ 7 Jury Konkursu

1. W skład Jury Konkursu wchodzą: a. przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji UŚ, b.

2 przedstawicieli Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy, c. przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej, d. przedstawiciel Okręgowej Izby Radców Prawnych. Przewodniczącym Jury jest jeden z przedstawicieli Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy. 2. Zasady ustalania werdyktu przez Jury: a. suma punktów wszystkich członków Jury tworzy ocenę każdego z uczestników, b. suma punktów zdobyta przez każdego z uczestników jest jawna, c. głosowanie Jury musi być poprzedzone dyskusją, d. w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Jury.

§ 8 Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Wyniki etapu eliminacyjnego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatorów. Osoby, które zakwalifikują się do etapu finałowego, otrzymają również informację mailową bądź telefoniczną.

2. Wyniki finału zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu finału.

§ 9 Nagrody

1. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez Organizatorów oraz pozyskanych sponsorów.

2. Nagrody zostaną wręczone bezpośrednio po ogłoszeniu wyników.

3. W przypadku odbycia się tylko etapu eliminacyjnego, bez etapu finałowego, kwoty pieniężne nagród zostaną zredukowane o połowę.

4. Przystępując do konkursu, w przypadku wygranej, uczestnik jednocześnie zgadza się na odbycie płatnych praktyk w Kancelarii SZiP.

§ 10 Odpowiedzialność Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę poniesioną przez Uczestnika w związku z udziałem w Konkursie, w tym poniesioną w wyniku nieprzyznania mu Nagrody.

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne dla udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca ogłoszenia wyników Konkursu, jeżeli zajdą okoliczności nie dające się przewidzieć w momencie ogłoszenia Konkursu.

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie dokonywania wykładni postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu.