Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego

Regulamin Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

§ 1 [Postanowienia ogólne]
1. Konkurs na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland (dalej jako „Konkurs”) jest projektem organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.
2. W Konkursie mogą brać udział studenci wydziałów prawa i administracji studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.
3. W konkursie mogą brać udział absolwenci prawa i administracji studiów licencjackich i magisterskich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów do dwóch lat przed upływem terminu na przesyłanie zgłoszeń konkursowych.
§ 2 [Organizator Konkursu]
1. Wszystkie Grupy Lokalne ELSA Poland zobowiązane są do zorganizowania Konkursu w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Krajowy może zwolnić Grupę Lokalną z obowiązku określonego w ust. 1.
3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie studenci studiujący w mieście, w którym działa dana Grupa Lokalna.
4. Grupa Lokalna może sporządzić regulamin Konkursu na poziomie lokalnym. Jego postanowienia muszą pozostawać w zgodności z niniejszym regulaminem.
§ 3 [Przedmiot Konkursu]
1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie sporządzenie artykułu o tematyce prawniczej.
2. Dopuszczalne są artykuły współautorskie.
3. Artykuły nie mogą być wcześniej publikowane w innym czasopiśmie.
4. Artykuły powinny być zgodne z wymaganiami redakcyjnymi:
1) objętość do 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków) ze spacjami i przypisami,
2) przypisy dolne,
3) czcionka Times New Roman,
4) rozmiar czcionki 12 (przypisy 10),
5) odstępy między wierszami: 1,5 wiersza.
5. Artykuł powinien zawierać odniesienia do literatury naukowej lub orzeczeń sądowych.
§ 4 [Forma Konkursu]
1. Konkurs może zostać połączony z innym projektem organizowanym przez Grupę Lokalną.
2. Zakres tematyczny artykułów zgłaszanych do Konkursu każdorazowo określa Grupa Lokalna.Księga Decyzji Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland 43 po L Walnym Zebraniu Delegatów ELSA Poland w Katowicach.
§ 5 [Przystąpienie do Konkursu]
1. Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie zgłoszenia konkursowego, się z artykułu oraz formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, w terminie i w trybie określonym przez Grupę Lokalną.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych związanych z Konkursem /Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)/.
§ 6 [ Potwierdzenie zgłoszenia ]
1. Grupa Lokalna potwierdza otrzymanie zgłoszenia konkursowego w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.
2. W przypadku braków w formularzu zgłoszeniowym Uczestnik Konkursu wzywany jest do ich uzupełnienia pod rygorem odrzucenia zgłoszenia konkursowego.
3. W przypadku braku otrzymania powiadomienia o wpłynięciu zgłoszenia konkursowego, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu w Grupie Lokalnej.
§ 7 [Ocena artykułów]
1. Artykuły nadesłane na Konkurs są oceniane przez Jury, złożone z pracowników naukowych Wydziałów znajdujących się w mieście, w którym działa Grupa Lokalna.
2. Jury ma obowiązek wyłonić jeden, najlepszy artykuł spośród nadesłanych na Konkurs.
§ 8 [Ogłoszenie wyników]
Grupa Lokalna informuje Uczestników o wynikach Konkursu za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie.
§ 9 [Nagrodzony artykuł]
1. Grupy Lokalne mają obowiązek przesłać do Zarządu Krajowego nagrodzony artykuł do dnia 31 marca każdego roku.
2. Artykuł należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej w formacie .pdf oraz .doc, .docx lub .rtf.
3. Do artykułu należy dołączyć:
1) formularz zgłoszeniowy,
2) recenzję,
3) krótkie streszczenie artykułu wraz z tytułem w języku angielskim (summary),
4) kluczowe słowa w języku angielskim (key words).
5) oświadczenie autora dotyczące wkładu poszczególnych osób w powstaniu artykułu zgodnie z § 11 niniejszego regulaminu.
4. Oryginał recenzji należy przesłać listownie na adres korespondencyjny Zarządu Krajowego.
§ 10 [Recenzja]
1. Recenzja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej przez pracownika naukowego o stopniu co najmniej doktora habilitowanego, należącego do katedry właściwej ze względu na temat artykułu.
2. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
3. Autor lub autorzy artykułu i recenzent nie powinni znać swoich tożsamości.Księga Decyzji Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland 44 po L Walnym Zebraniu Delegatów ELSA Poland w Katowicach
4. W przypadku niespełnienia wymagania z ust. 3 recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktów interesów.
5. Za konflikt interesów uznaje się:
1) pokrewieństwo do drugiego stopnia,
2) związek małżeński,
3) związki prawne,
4) relacje podległości zawodowej,
5) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających recenzję.
6. Autor ma prawo uwzględnić w ostatecznej wersji pracy uwagi i zalecenia wskazane w
recenzji, które:
1) nie mogą ingerować w znaczenie i poziom merytoryczny artykułu,
2) zostały wprowadzone w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania recenzji.
§ 11 [Zapora ghostwriting]
1. Autor (autorzy) nagrodzonego artykułu jest zobowiązany do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie artykułu, a także informowania o źródłach finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
2. Niedopuszczalne jest, aby osoba, która wniosła istotny wkład w powstanie artykułu, nie była ujawniona jako współautor lub w podziękowaniach (ghostwriting).
3. Wszelkie wykryte przypadki praktyki opisanej w ust. 2, jako przejaw nierzetelności naukowej, będą demaskowane oraz dokumentowane.
§ 12 [Nagrody]
1. Nagrodą jest publikacja artykułu w Przeglądzie Prawniczym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.
2. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikację artykułów.
3. Grupa Lokalna ma prawo przyznać dodatkowe nagrody.
4. W przypadku stwierdzenia przez członka Rady Naukowej rażąco niskiego poziomu merytorycznego artykułu, nie przyznaje się nagrody, o której mowa w ust. 1.
§ 13 [Postanowienia końcowe]
Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji niniejszego regulaminu lub przebiegu Konkursu rozstrzyga Wiceprezes ds. Działalności Naukowej ELSA Poland.