Formularz zgłoszeniowy1

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

W

LOKALNYM KONKURSIE KRASOMÓWCZYM

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

Telefon komórkowy ………………………………………………………………………

Telefon domowy …………………………………………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………

Rok studiów

II □ III □ IV □ V

Preferowana dziedzina prawa (informacja orientacyjna)

prawo cywilne □ prawo karne □ prawo administracyjne

Preferowana rola procesowa………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Lokalnego Konkursu Krasomówczego.

Wyłonienie uczestników Konkursu spośród zgłoszonych osób, dobór par, wybór ról procesowych oraz losowanie spraw odbędzie się dnia 11 marca 2015 roku o godzinie 13:30 w pok.3.49 WPiA.

Nieprzybycie na spotkanie skutkuje niedopuszczeniem do udziału w Konkursie.

W razie niemożności przybycia na spotkanie, dopuszczalna jest reprezentacja przez pełnomocnika.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. Nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland moich danych osobowych w zakresie związanym z organizacją Lokalnego Konkursu Krasomówczego, którego organizatorem jest Grupa Lokalna ELSA Katowice, a w szczególności do umieszczania moich danych w materiałach konkursowych.

DATA I PODPIS UCZESTNIKA

(podpis własnoręczny może zostać uzupełniony na spotkaniu 11 marca)